CONTRACT DE PROIECTARE
nr. BDP-......... din ................

I. PARTILE CONTRACTANTE:
1.1. Societatea BIEN DESIGN PROJECT S.R.L. cu sediul social in Or. Bragadiru, str. Salciei nr. 56B, jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov Bucuresti, sub nr. J23/3716/23.12.2014, avand Cod Unic de Înregistrare nr. R22949635 din data de 2007, contul.................................. reprezentata de doamna Eniko Roman in calitate de administrator,
in calitate de PRESTATOR DE SERVICII, PROIECTANT

si

1.2. Domnul/doamna.........................................., domiciliat in ............................................, identificat cu CI, Seria ............, Nr............., CNP............................., eliberat de ......................................................
în calitate de INVESTITOR, BENEFICIAR,

au convenit să încheie prezentul contract de proiectare, cu respectarea următoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului il reprezinta elaborarea documentatiilor tehnice faza D.T.A.C. + P.T., pentru proiectele de arhitectura, rezistenta infrastructura, instalatii sanitare, termice, elctrice; pentru ............
2.2. Adresa obiectivului: Loc. ........., Jud. ............., Nr. cadastral ..................., Carte Funciară Nr. .............. Terenul cu suprafata de ........... mp este intabulat cu drept de PROPRIETATE, dobandit prin .............., ... conform Act Notarial nr. ............, din ............ emis de ...........................;

III. INTRAREA IN VIGOARE SI DURATA CONTRACTULUI
3.1. Contractul se considera încheiat de la data semnarii lui de catre parti si intra in vigoare dupa indeplinirea conditiei suspensive privind plata 1 de catre beneficiar, prevazut la cap. V.
3.2. Beneficiarul are obligatia de a aduce la indeplinire conditia suspensiva in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data semnarii prezentului contract, in caz contrar contractul se considera desfiintat de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate prealabila.

IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1. Preţul lucrarilor de proiectare contractate la capitolul II care fac obiectul prezentului contract de proiectare este de ....Euro/mp suprafata proiectata (S.P.)
Suprafete construite desfasurate estimate la data incheierii contractului prezent ..........mp;
TOTAL estimat = ..............mp S.P. x ....E/mp = ................ Euro
Costul proiectului se va recalcula si reactualiza dupa finalizarea proiectului de arhitectura faza DTAC, pe fiecare metru patrat conform proiectului desenat, masurat pe conturul exterior ale peretilor fiecarui nivel proiectat: suprafete construite desfasurate + accese/terase cu trepte, balcoane, garaje, parcaje acoperite,
4.2. La toate sumele care reprezinta contravaloarea serviciilor prestate se adauga TVA. La data semnarii prezentului contract cota TVA este de 19%.
4.3. Plata se va face in lei, la cursul de schimb valutar al bancii BNR, curs din ziua intocmirii facturii fiscale corespunzatoare transei de plata, conform cap. V din prezentul contract.
4.4. Platile se vor face prin ordin de plata, in contul proiectantului sau in numerar, cu bon fiscal.
4.5. Proiectele contractate la capitolul II vor contine urmatoarele:
1. PROIECTUL DE ARHITECTURA:
Anteproiectul de arhitectura – constand in ilustrarea temei beneficiarului;
Definitivarea temei si studiile preliminare la propunerea beneficiarului, privind modul de amplasare a constructiei propusa in incinta, rezolvarile arhitectural-volumetrice;
Pregatire documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism daca este cazul.
Intr-o forma la alegerea proiectantului se prezinta urmatoarele:
- planurile tuturor nivelurilor diferite, avand precizate cotele generale ale constructiei si a suprafetelor;
- dupa definitivarea solutiei de arhitectura pentru planurile propuse, arhitectul va realiza poze color in format electronic pentru perspective exterioare ale imobilului propus;
Documentatie de arhitectura
Piese scrise: foaie de capat; borderou; memoriu general de arhitectura, program de urmarire a executiei in faze determinante - arhitectura;
- Plan de situatie propus la scara 1/500: amplasamentul imobilului propus pe terenul beneficiarilor, dimensiuni, distante catre vecinatati, regim de inaltime, indicatori urbanistici etc..
Piese desenate si printate pe suport de hartie la scara 1/50:
- Planurile fiecarui nivel proiectat: parter, etaj, plan acoperis;
- 2 sectiuni caracteristice; fatadele: principala, laterala dreapta, laterala stanga, posterioara.
- Tabel de tamplarie ferestre, usi exterioare si interioare (continand schita, dimensiunile si observatiile referitoare la fiecare usa/fereastra in parte)
- Detalii caracteristice daca va fi cazul
Antemasuratori de arhitectura: cantitati materiale alcatuire pereti, finisaje, pardoseli, balustrade, invelitoare, termo/hidro/fono izolatii, etc.
2. PROIECT DE REZISTENTA INFRASTRUCTURA
Parti scrise: foaie de capat, borderou, memoriu tehnic de rezistenta, programele de control al proiectantului la fazele determinante de executie, caiete de sarcini, antemasuratori: listele cantitatilor de materiale;
Parti desenate: proiect rezistenta infrastructura: plan de sapatura; plan de fundatii sc:1/50; detalii fundatii.
3. Proiecte de instalații sanitare, termice, electrice
Piese scrise (intocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalatie in parte):
- foaie de capat + borderou, memoriu tehnic de instalatii, programele de control al proiectantului la fazele determinante de executie, breviar de calcul;
- antemasuratori, liste cantitati materiale + echipamente;
Piese desenate (intocmite distinct pentru fiecare specialitate de instalatie in parte):
- planurile ale tuturor nivelelor, cu traseele fiecarui tip de instalatii, circuite etc.
- schemele instalatiilor;
Observatii pentru instalatii termice:
- include solutia tehnica cu centrala termica murala conventionala sau cu pompe de caldura (una din cele doua variante), incalzire prin pardoseala sau/si calorifere, cu conditia ca atunci cand se incepe proiectarea, beneficiarul sa dea comanda ferma pentru solutia aleasa.
- Daca beneficiarul solicita alte instalatii fata de standard, de exemplu: sistem de ventilatie cu recuperare de caldura, automatizari etc., se va face o oferta separata pentru aceste cerinte, dupa consultarea prealabila cu proiectantii de specialitate si se va intomci un act aditional la prezentul contract incluzand specificatiile de proiectare si costurile aferente.
4.4. In pretul lucrarilor de proiectare nu sunt cuprinse:
a. intocmirea planurilor de urbanism (PUD si PUZ),
b. verificarea tehnică de calitate a proiectelor DTAC + PT, de catre verificatori atestati MDRAP (fost MLPAT), confom legea 50/1991 intra in atributiile beneficiarului proiectului. Verificarea tehnică de calitate a proiectelor se face contra cost pentru cerințele stabilite prin lege, de către specialiști verificatori de proiecte, atestați potrivit legii. Proiectantul va preciza în proiectele pe care le elaborează cerințele pe care acestea trebuie să le îndeplinească, pentru ca investitorul să poată apela la specialiștii verificatori de proiecte, atestați corespunzător, de la începutul elaborării proiectului.
c. ridicarea topografica a terenului; studiul geotehnic al terenului
d. sistematizarea terenului – rigole, ziduri de sprijin etc., proiect de imprejmuire (gard, porti);
e. expertize tehnice daca este cazul;
f. proiectele pentru decoratiuni interioare, amenajare peisagistica,
g. proiecte de ventilatii, de supraveghere si de automatizari.
h. studiu de insorire, studiu sisteme alternative de eficienta energetica, verificarea coeficientului global de izolare termica a cladirii;
i. proiectele pentru racordurile si bransamentele aferente utilitatilor (apa-canal, gaze, electrice) sau eventualele proiecte de deviere a retelelor existente pe amplasament, care se intocmesc de proiectanti autorizati in domeniu;
4.5. Executarea activitatilor suplimentare stipulate la art. 4.4, se pot realiza de catre prestatorul de servicii si vor face obiectul unor acte aditionale la prezentul contract.
Costul serviciilor prestate ulterior se vor stabili in momentul incheierii actelor aditionale la prezentul contract, conform ofertelor primite de proiectanti.

V. CONDIŢII DE PLATĂ a preţului/costului de proiectare din prezentul contract
5.1. Platile se vor face astfel:
a) Plata nr. I: ....% din valoarea estimata totala a contractului, la semnarea contractului;
b) Plata nr. II: ....% din valoarea totala a contractului la finalizare conceptului de arhitectura, vederi exterioare si inceperea proiectului tehnic faza DTAC;
c) Plata nr. III: ....% din valoarea totala a contractului la prezentarea catre beneficiar a proiectului de arhitectura finalizat faza DTAC si inceperea proiectelor de rezistenta, instalatii faza DTAC + PT;
d) Plata nr. IV: ....% din valoarea totala a contractului, la prezentarea proiectelor complete de arhitectura, rezistenta, instalatii sanitare, termice, electrice - realizate conform prezentul contract – proiectele se vor trimite prin email salvate in format pdf. catre beneficiar.
Proiectele se vor printa pe suport de hartie, faza DTAC in doua exemplare originale, faza PT un exemplar si se vor preda pe baza de proces verbal de predare-primire catre beneficiar, dupa achitarea totala a pretul/costul proiectarii, conform prezentul contract punctul IV alin.4.1.
5.2. Obligatia de plata a fiecarei transe devine scadenta din momentul indeplinirii fiecarei conditii care atrage o noua plata, asa cum sunt ele stipulate in articolul precedent, fara a fi necesara semnarea facturii fiscale de catre beneficiar. Astfel, factura fiscala corespunzatoare fiecarei transe de plata va putea fi intocmita ulterior indeplinirii acestor conditii, fiind suficienta, initial, trimiterea acesteia prin e-mail.

VI. TERMEN DE FINALIZARE
6.1. Termenul de finalizare este de .... zile lucrătoare şi se calculează de la:
- data achitării integrale a avansului, conform art. 3 din contract,
- data obtinerii de catre beneficiar a certificatului de urbanism, respectiv, P.U.D., P.U.Z.,
- data stabilirii solutiei de catre arhitect pentru un singur obiectiv, acceptat si semnat de catre beneficiar;
6.2. Toate conditiile astfel enumerate trebuie indeplinite cumulativ, pentru ca proiectantul sa isi onoreze la timp obligatia de finalizare a proiectului.

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR
7.1. Beneficiarul.
7.1.1. Beneficiarul se obligă să asigure plata serviciilor prestate de proiectant, si anume sumele cu titlu de avans, platile intermediare si, respectiv, restul de plată, la termenele si in conditiile stabilite la art. 5.1. din prezentul contract. Daca sumele prezentate mai sus nu se achita de catre beneficiar la timp, atunci consecinta este prelungirea termenului de predare a documentelor pentru proiectantul general si plata de daune-interese conform cap XIII din prezentul contract.
7.1.2. Beneficiarul se obliga sa puna la dispozitia proiectantului toate documentele necesare privind actul (actele) de proprietate asupra terenului, cadastru etc.
7.1.3. Beneficiarul are obligatia de plata a taxelor de obtinere a autorizatiei de construire si a avizelor necesare obtinerii acesteia.
7.1.4. Respecta clauzele si obligatiile stipulate in prezentul contract, in actele aditionale si anexele la prezentul contract.
7.2. Proiectantul.
7.2.1. Proiectantul va asigura predarea documentelor care fac obiectul prezentului contract, pe baza de proces-verbal de predare-primire, la termenele stipulate la capitolele anterioare, numai dupa indeplinirea de catre beneficiar a obligatiilor de plata a pretului, astfel cum sunt acestea sunt prevazute la art. 5.1. din prezentul contract.
7.2.2. Proiectantul va intocmi documentatiile tehnice precizate in contract, astfel incat sa fie asigurata calitatea lucrarilor in conformitate cu reglementarile tehnice si cerintele legilor in vigoare.
7.2.3. Proiectantul va putea participa la fazele determinante si de receptie pe santier la solicitarea constructorului. Deplasarea proiectantului pe santier se va face contra cost, beneficiarul va achita costul deplasarii (transport, diurna daca este cazul) cat si consultatia pe santier, acesta din urma fiind negociabila dupa caz, in functie de timpul petrecut pe santier.
7.2.4. In cazul in care a fost solicitata prezenta proiectantului de arhitectura pe santier de catre beneficiar, acesta va informa beneficiarul in cazul constatarii unori abateri de la proiectul de arhitectura si va stabili modul de solutionare.
7.2.5. Solicitarea prezentei proiectantului pe santier se va face cu 3 zile inainte de data solicitata pentru prezenta pe santier si se va comunica in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, sau prin curier, ori prin email cu raspuns de confirmare.
7.2.6. Proiectantul va semna toate documentele pentru care are competenta legala in cazul in care nu s-au facut abateri de la proiect de catre constructor.

VIII. RECEPTIA DOCUMENTATIILOR DE PROIECTARE CONTRACTATE
8.1. Proiectantul va elabora documentatiile tehnice prevazute la Capitolul II si in actele aditionale de la prezentul contract in conformitate cu tema aprobata de catre BENEFICIAR , cu respectarea legislatiei in vigoare si a reglementarilor urbanistice aprobate pentru amplasamentul sus mentionat.
8.2. Proiectantul va elabora si preda beneficiarului documentatiile faza DTAC contractate, pentru obtinerea autorizatiei de construire in 2 exemplare originale pe suport de hartie.

IX. DREPTUL DE AUTOR
9.1. Dreptul de autor asupra proiectului original acestuia apartine PROIECTANTULUI.
9.2. Orice modificare sau abatere fata de proiectul predat, care s-a facut fara acordul scris al PROIECTANTULUI, il absolva pe acesta de orice raspundere in legatura cu acestea si de orice consecinta a lor. Acordul nu va fi in mod nerezonabil refuzat.

X. CONFIDENTIALITATEA CONTRACTULUI
10.1. O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul prealabil scris al celeilate parti:
a. de a face cunoscut continutul contractului
b. de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care au acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplinii obligatiile contractuale
10.2. In cazul in care una dintre parti nu respecta in mod culpabil clauza de confidentialitate si produce
celeilalte parti un prejudiciu va plati daune proportionale cu valoarea prejudiciului produs.
10.3. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea informatiilor referitoare la contract daca:
a – informatia era cunoscuta inaintea incheierii contractului
b – partea contractanta a fost obligata in mod legitim sa dezvaluie informatia

XI. INCETAREA SI REZILIREA CONTRACTULUI
11.1. Incetarea din initiativa BENEFICIARULUI a elaborarii lucrarilor de proiectare contractate, il obliga pe acesta sa suporte toate cheltuielile efectuate de PROIECTANT pana la data notificarii in scris a incetarii sau rezilierii contractului, plus penalitatile conform cap. XIII din prezentul contract. Notificarea intentiei de reziliere se va face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin curierat.
11.2. Contractul se considera reziliat de plin drept, in cazul in care vreuna din parti nu isi indeplineste obligatiile asumate, fara a fi nevoie de punerea in intarziere a partii din cauza careia se reziliaza.
11.3. Rezilierea totală sau parţială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.
11.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului, partea care si-a indeplinit obligatiile are dreptul sa ceara daune de la cocontractantul in culpa.


XII FORTA MAJORA
12.1. Forţa majoră reprezintă toate evenimentele şi/sau situaţiile care scapă controlului părţii care invocă forţa majoră şi care sunt imprevizibile, de neînlăturat şi apar după ce contractul a fost încheiat, împiedicând sau întârziind total sau parţial îndeplinirea obligaţiilor contractuale (accidente, criză de energie, incendii, inundaţii, mişcări civile, acte guvernamentale, catastrofe naturale, războaie, etc.)
12.2. Nici una din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executare în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
12.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui. Partea care invocă forţa majoră este obligată să comunice celeilalte părţi în termen de 10 (zece) zile un act confirmativ eliberat de Camera de Comerţ privind realitatea şi exactitatea datelor şi împrejurărilor privind forţa majoră. Aceeaşi procedură se aplică şi cu privire la încetarea situaţiei de forţă majoră.
12.4. Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
12.5. Situaţia de forţă majoră nu va exonera părţile de plata obligaţiilor pentru serviciile prestate până la data apariţiei forţei majore.

XIII. CLAUZA PENALA
13.1. Partile se obliga reciproc sa execute intocmai si la timp obligatiile contractuale ce le incumba.
13.2. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte ori pentru executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract, partile datoreaza daune interese in conditiile prezentei clauze penale, in cuantum de 0,2% pe zi de intarziere, calculate la valoarea prestatiei neexecutate.
13.3. Denuntarea unilaterala a prezentului contract de catre beneficiar, atrage dupa sine daune-interese, astfel:
a) in cazul in care s-a platit o suma de bani in avans, chiar daca executia proiectului nu a fost demarata, iar beneficiarul denunta, indiferent de motiv contractul, aceasta nu va fi restituita. Beneficiarul declara ca a luat la cunostinta de faptul ca in cazul de mai sus va pierde suma achitata cu titlu de avans sub forma de penalitate.
b) in cazul in care s-a platit o suma in avans si proiectul a fost demarat, iar beneficiarul denunta, indiferent de motiv contractul, iar suma achitata nu acopera valoarea proiectarii efectuate pana la acel moment, beneficiarul se obliga sa suporte toate cheltuielile efectuate de proiectant pana la data denuntarii contractului, la care se adauga o penalitate de 10% din valoarea contractului si exonereaza proiectantul de orice obligatie.
13.3. Penalitatile calculate conform clauzei penale pot depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.
13.4. In cazul in care Beneficiarul nu isi va indeplini obligatiile de plata reprezentand pretul contractului, stabilit de comun acord de catre parti, conf. art. 5.1. din contract, la datele convenite de catre acestea, prezentul inscris va deveni titlu executoriu conform legii, sumele restante urmand a fi recuperate prin executare silita, conform dispozitiilor legale in vigoare.

XIV. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRŢI
14.1. În accepţiunea părţilor contractante,orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
14.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
14.3. Dacă notificarea se transmite prin telex sau telefax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
14.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalităţile prevăzute la alineatele precedente.
14.5. Dacă notificările şi confirmările menţionate nu s-au transmis, partea care invocă forţa majoră este răspunzătoare pentru prejudiciile provocate celeilalte părţi întrucât nu s-a dovedit cazul de forţă majoră.

XV. LITIGII
15.1. Ambele părţi vor depune maximum de efort pentru soluţionarea pe cale amiabilă şi în spiritul prevederilor contractului a litigiilor de orice natură care ar putea apărea din sau în legătură cu prezentul contract, cu aplicarea sau interpretarea sa.
15.2. În cazul în care litigiile nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă sau dacă una din părţi va renunţa la o astfel de soluţie, toate litigiile vor fi soluţionate de către instanţele de judecată competente, din municipiul Bucureşti, respectiv, Judecătoria sector 2, pentru litigiile care se nasc din contracte a căror valoare este mai mică de 30.000 euro, şi Tribunalul Bucureşti, secţia a VI-a comercială, pentru litigiile care se nasc din contracte a căror valoare este mai mare 30.000 euro.

XVI. CLAUZE FINALE
16.1. Orice modificare a clauzelor stipulate în prezentul contract, fie de către proiectant, fie de către beneficiar, va fi considerată valabilă numai în cazul în care a fost în prealabil discutată şi acceptată de ambele părţi, în scris şi semnată de reprezentanţii autorizaţi ai părţilor, care se obligă pe această cale la respectarea noilor prevederi. Această modificare a clauzelor va fi consfinţită numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
Acest contract reprezintă acordul deplin al celor două părţi cu privire la obiectul formulat în textul său. Orice înţelegere anterioară, scrisă sau orală, dintre părţi, în legătură cu obiectul contractului, este nulă şi neavenită.
16.2. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
16.3. Prezentul contract nu poate fi transferat în favoarea unei terţe persoane de nici una dintre părţi fără ca partea care transferă să fie în posesia acordului scris, prealabil, al celeilalte părţi.
16.4. Actele aditionale referitoare la proiectare de arhitectura vor face parte integranta din contractul de proiectare.

Prezentul contract cu nr. BDP-........ conţine 6 (sase) pagini şi a fost încheiat într-un număr de 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare juridică, astăzi, ............... data semnării lui.